ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Ezen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza BUDAÖRSI KÉZILABDA SPORT NONPROFIT KFT. (székhelye: 2040 Budaörs, Ébner György köz 4. ,adószáma: 23767836-2-13), mint szolgáltató (a továbbiakban:”Szolgáltató) által üzemeltetett webshop.budaorshandball.hu weboldal(a továbbiakban:”weboldal”) által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételeket, melyet a Szolgáltató egyoldalúan és előre, a szolgáltatást igénybe vevő, azaz a felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) közreműködése nélkül  határozott meg.

A Szolgáltató által közzétett ÁSZF nem kerül iktatásra, elektronikus formában kerül megkötésre, írásbeli szerződésnek minősül. A szerződés utóbb hozzáférhető lesz.

 1. Szolgáltató adatai:

Szolgáltató neve: Budaörsi Kézilabda Sport Np. Kft.

Szolgáltató székhelye: 2040 Budaörs, Ébner György köz 4.

Szolgáltató elérhetősége, elektronikus levelezési címe: info@budaorshandball.hu

Szolgáltató telefonszáma: +365303802444

Cégjegyzékszáma: 13 09 153263

Adószáma: 23767836-2-13

Nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbrósága

A szerződés nyelve: magyar

 1. Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódexet magára nézve nem ismer el kötelezőnek.

 1. ÁSZF hatálya, módosítása

Jelen Szabályzat 2023. május 1-én lép hatályba. Jelen ÁSZF bármilyen módosítását Szolgáltató haladéktalanul közzéteszi a honlapon.

 1. Megvásárolható termékek

A Szolgáltató által kínált termékek csak online módon vásárolhatók meg. Személyes átvételre 2040 Budaörs, Hársfa utca 6. szám alatt van lehetőség!

A termékek közzétett árai az ÁFA-t tartalmazzák. 

Amennyiben egy termék akciós áron kerül meghirdetésre, úgy Szolgáltató az „Akciók” menűpontban teszi közzé azt és tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Szerződéskötés technikai lépései

 1.  Rendelés technikai leírása

A Felhasználó belépést követően tud a termékek között válogatni és az árukat a kosárba helyezni. A vásárlást a „Megrendelés” gombra kattintva véglegesítheti Felhasználó.

Adatbeviteli hibák kijavítására a megrendelés véglegesítése előtt van lehetősége a Felhasználónak.

A szerződés a Felhasználó e-mail címére küldött automatikus visszaigazolás küldésével jön létre.

A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény rendelkezéseit. 

Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

 1. A megrendelés teljesítése

A megrendelésről Szolgáltató visszaigazolást küld Felhasználó által megadott e-mail címre kettő munkanapon belül.

A megrendelést követően, amennyiben Felhasználó az átutalásos fizetés lehetőségével kíván élni, a Szolgáltató díjbekérőt állít ki, a fizetési határidőt Szolgáltató ellenkező kikötés hiányában 8 munkanapban határozza meg.

Ellenkező kikötés hiányában a teljesítési határidő, a vételár Szolgáltató számláján történő jóváírásától számított legfeljebb 8 munkanap.

Amennyiben a megrendelés azért hiúsul meg, mert a szerződésben megrendelt termék nem áll Szolgáltató rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb tíz munkanapon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 1. Fizetési feltételek

Felhasználó a díjbekérőn szereplő összeget banki átutalással, bankkártyás vagy készpénzes fizetéssel teljesítheti.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. 

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 1. Szállítási feltételek

A Szolgáltató által kínált termékek online módon, valamint személyes átvételre is van lehetőség. 

A termékek közzétett árai a házhozszállítási díjat nem tartalmazzák! A szállítási díj összegét az Információk Szállítás menűpont alatt került közzétételre.

A közzétett szállítási módoktól eltérő szállítás a Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetés alapján lehetséges.

 1. Elállás joga, felmondás joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rend.) szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt terméknek, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak átvételének napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

Az elállás joga nem érinti a Felhasználó azon jogát, hogy a Korm. rend. biztosított elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

A fogyasztó elállási és felmondási jogát a Korm. rend. 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Az elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a Felhasználónak visszajáró összeget a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Felhasználó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Amennyiben a Felhasználó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a visszatérítendő összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

Felhasználó nem gyakorolhatja az elállási és felmondási jogát olyan termék esetében, amely olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 1. Kellékszavatosság, termékszavatosság

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Felhasználó – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. 

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Gyártónak minősül a termék előállítója és a Szolgáltató.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. Panaszkezelés

Bármilyen levélben vagy elektronikus úton érkezett panaszt a Szolgáltató írásban 30 napos határidővel válaszol és indokol meg.

Panasszal lehet fordulni a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is, melynek elérhetősége:  1088 Budapest, József krt. 6. 

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. 

Központi telefonszám: +36 1 459 4800 

Faxszám: +36 1 210 4677 

E-mail: nfh@nfh.hu

 1. Adatvédelem

Az adatkezelési tájékoztatót a honlapon megtekinthető és letölthető.

Adatbiztonsági intézkedések

A Felhasználó felelős a felhasználóneve és jelszava bizalmas kezeléséért.

A Felhasználó felelős minden olyan tevékenységért, amely az ő felhasználóneve és jelszava, vagy az általa kiosztott egyéb felhasználói hozzáférések felhasználásával történt.

Ha a Felhasználó úgy véli, hogy valaki(k) illegálisan hozzáférnek a fiókjához, a Felhasználó köteles azonnal értesíteni a Szolgáltatót.

Használat és tárolás

A Szolgáltató felhasználói információkat, és más a felhasználóval összefüggő adatokat tárol az adatbázisban (a továbbiakban: „Adatok”). A Szolgáltató vállalja, hogy az Adatok tárolása, feldolgozása során a tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el, ide értve, de nem kizárólag a következőket:

A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó számára felhasználónévvel és jelszóval védett kezelőfelületet biztosít, mely garantálja, hogy a Felhasználó Adataihoz csak a Felhasználó által választott és bármikor megváltoztatható felhasználónévvel és jelszóval lehet hozzáférni.

A Szolgáltató vállalja, hogy Felhasználó jelszavát adatbázisában titkosítva tárolja, így azt visszafejteni nem lehet.

A Szolgáltató vállalja, hogy az Adatok tárolására és feldolgozására nagy működési- és adatbiztonságú hardver és szoftvertechnológiákat alkalmaz, és ezeket rendszeresen felülvizsgálja, majd amennyiben szükséges, fejleszti vagy cseréli.

A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó Adatait mindaddig megőrzi, amíg jelen szerződés Felhasználó és a Szolgáltató közt hatályban van. A Felhasználó adatait sem ezen szerződés hatálya alatt, sem azután, semmilyen célból nem használja fel és nem adja tovább harmadik személynek. Kivétel az olyan eset, amikor erre a Szolgáltató jogi úton kötelezhető, vagy amennyiben a Szolgáltató érintettségével folyó jogi eljárás során ezt a Szolgáltató érdekei megkívánják.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatok előre nem látható, teljes vagy részleges elvesztéséből vagy sérüléséből eredő kárért, elmaradt haszonért, legyen annak oka hardver- vagy szoftverhiba, a Szolgáltató vagy valamely felhasználója ellen irányuló támadás, vagy egyéb előre nem látható, a Szolgáltató által nem befolyásolható esemény. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó oldalán fellépő üzemzavarból, információtovábbítási késedelemből, a Felhasználó számítógépén történt vírus- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból bekövetkező károkért.

 1. Záró rendelkezések

A Szolgáltató és a Felhasználó között felmerült vitákat békés úton rendezik lehetőség szerint. Abban az esetben, ha ez nem lehetséges az illetékes Bíróság a Budaörsi Járásbíróság, mely illetékességnek a Felhasználó aláveti magát.

Sütihasználat

Weboldalunkon különböző sütiket (cookie-kat) használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a lehető legjobb felhasználói élményt tudjuk számodra nyújtani. További információt az adatkezelési tájékoztatónkban találsz.