Pályarendszabályok

A belépőjegy/bérlet megvásárlása szerződéses jogviszonyt keletkeztet a Sportszervezet (a Magyar Kézilabda Szövetség) és a jegyvásárló között a mérkőzés időtartama alatt a sportlétesítmény területén. Amennyiben a néző a Pályarendszabályokat megsérti, a Sportszervezet (mint szervező) a sporteseményről eltávolíttathatja, illetve annak látogatásától eltilthatja.

1. A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:
a) Érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más belépésre jogosító igazolással rendelkezik.

 1. a)  Nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt.
 2. b)  Nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény

  megtartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, amelynek

  birtoklását jogszabály, illetve a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta.

 3. c)  Nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott

  önkényuralmi jelképet.

 4. d)  Nem áll eltiltás, valamint kitiltás hatálya alatt.
 5. e)  A ruházat- és csomag átvizsgálásához hozzájárul.
 6. f)  Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt, a jogszabályban meghatározott

  helyeken, róla kép- és hangfelvétel készíthető.

 7. g)  Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a Pályarendszabályokban

  foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik.

 1. A sportrendezvényen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizsgálására, személyazonosságának megállapítására, a rendezvényről való eltávolítására, visszatartására a biztosítását végző rendőr és a rendező szerv alkalmazottja jogosult.
 2. A résztvevő kizárólag a belépőjegyen, bérleten, meghívón megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a sportlétesítmény területére, a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát és a belépőjegyen/bérleten/meghívón feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el. A sportlétesítményt – amennyiben arról a szervező és a rendező vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik – csak a belépési ponton hagyhatja el.
 3. Aki a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép vagy e területre bármit bedob bűncselekményt követ el. A jogsértést elkövető személyt a rendezők visszatartják, és a rendőrhatóságnak átadják.
 4. A néző a sportrendezvényen:
  1. a)  Köteles betartani a pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott

   előírásokat, illetve a rendezők utasításait.

  2. b)  Nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja,

   meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személyi- és

   vagyonbiztonságát.

  3. c)  az arcát szándékosan nem takarhatja el, a személyazonosítását nem akadályozhatja.
  4. d)  Nemzetközi mérkőzéseken nem fogyaszthat a sportlétesítmény területén szeszesitalt. A

   magyar bajnoki/kupa-mérkőzéseken az 5 % alkoholtartalmat meg nem haladó ital árusítása és

   fogyasztása a szervező hozzájárulásával lehetséges.

  5. e)  Köteles a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartani.
  6. f)  Rasszista vagy gyűlöletre uszító magatartást nem tanúsíthat.
  7. g)  Transzparenst, zászlót a kerítésre, a korlátra, oszlopra nem helyezhet el.
  8. h)  Köteles a szervezőnek, rendezőnek vagy a rendőrségnek a felhívására a sportrendezvény

   helyszínét elhagyni.

 1. Amennyiben a pályarendszabályokban leírtakat a résztvevő nem tartja be, a sportrendezvényről eltávolításra vagy a rendőrség kiérkezéséig visszatartásra kerül.
 2. A biztonsági előírások megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen felelősséggel taroznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét. A károkozó a sportszervezet részére minden, a károkozásból származó költséget köteles megtéríteni.
 3. A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező:
  1. a)  A sportrendezvényen résztvevőt a beléptetés feltételeiről, az ellenőrzés módjáról és az

   eltávolítás lehetőségéről a sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható, piktogramokkal is ellátott, aktualizált hirdetményeken – magyar, angol, német és a külföldi vendég sportszervezet országa szerinti nyelven – tájékoztatja.

  2. b)  Gondoskodik a pályarendszabályok értelmében be nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos megőrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról. Amennyiben a be nem vihető tárgyakért a tulajdonos a sportrendezvény befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a szervező vagy a rendező a felelős őrzés szabályai szerint jár el.
  3. c)  Jogosult a sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a sportlétesítményhez tartozó közterületen és a kijelölt parkolókban – a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő kamerával megfigyelni – a felvételeket rögzíteni és a jogszabály rendelkezése szerint kezelni.
 1. A szervező a résztvevők számára felelősségbiztosítást kötött.
 2. A résztvevők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézőket az ellenérdekű szurkolói csoportok sportlétesítményből, a rendőri biztosítás működési körzetéből, illetve a szurkolók kísérési útvonalából történő eltávozásáig a sportlétesítményben visszatarthatja.
 3. Ha a sportrendezvény elmaradt, illetve nézők kizárásával, vagy a nézőszám korlátozásával került megrendezésre a belépőjegy ellenértéke három munkanapon belül visszatérítésre kerül. Ha a sportrendezvény megszakadt, a megismételt rendezvényre a belépőjegy érvényes.

  Magyar Kézilabda Szövetség